Hovedseksjon

Utdanningsvalg

Undervisning

Utdanningsvalg for voksne er et forkurs til videregående skole med fokus på karrierelæring og norsk. I utdanningsvalg får elevene tid til å utforske egne ønsker og forutsetninger og ulike muligheter i utdanningssystemet. Kursets hovedtemaer er karrierekompetanse og livsmestring, i kombinasjon med øving i grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter og gode læringsstrategier er nødvendig for å lykkes i videregående opplæring. Målet for kurset er på kort sikt å legge til rette for at deltakerne tar opplyste valg om videregående utdanning og opparbeider ferdigheter til å gjennomføre videregående skole. På lang sikt er målet at deltakerne skal få en varig tilknytning til arbeidslivet.

Samarbeid

Nav Grünerløkka og Oslo VO Helsfyr har samarbeidet om å tilby forkurs til videregående opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet siden 2018. Deltakerne deltar på kurs to dager i uken, og norskkurs de resterende tre dagene. Kurset er et alternativ til språk- og arbeidspraksis, og passer for de som satser på videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram. For å delta på kurset må deltaker være på vei mot B1 nivå i norsk, grunnet opptakskrav til videregående skole i Oslo.

Kurset samarbeider med Oslo VO Sinsen for skolebesøk og Karriereenheten legger til rette for hospitering på videregående og besøk av rollemodeller.

Metoder

Kurset tar i bruk metoder som erfaringsbasert læring og vurdering for læring. Vi har fokus på at deltakerne skal få nye impulser og opplevelser som utvider horisonten. Gjennom skolebesøk, bedriftsbesøk, foredrag og hospitering gjør deltakerne seg nye erfaringer. Erfaringene tas med inn i undervisningen hvor de blir gjenstand for refleksjon og diskusjon. Et av de viktigste erfaringene deltakerne gjør seg i løpet av kurset er hospitering på en videregående linje. Hospiteringen foregår i regi av Karriereenheten i Oslo.

Metoden vurdering for læring (VFL) er med på å styrke deltakerne før de starter på videregående skole. Gjennom vurdering for læring kan deltakerne sette seg tydelige mål, som også øker motivasjon for å gjennomføre utdanning. Deltakerne på kurset har blant annet mål om B1 i norsk skriftlig, for å komme inn på videregående skole på Sinsen VO. Gjennom VFL-verktøy vet deltakerne til enhver tid hvordan de ligger an i forhold til sine mål og ambisjoner. Et konkret eksempel er bruk av sjekklister (se egen fataboks).

Teamaer i undervisning

Utdanningsvalg dekker over et bredt spekter av temaer som bidrar til økt karrierekompetanse og livsmestring for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Gjennom alle temaene er fokus på å kunne samle, analysere og ta i bruk informasjon. Dette er viktig for å kunne leve et selvstendig liv, og ikke minst bli en attraktiv arbeidstaker.

Under finner du et utvalg av temaene vi gjennomgår i løpet av kursperioden. 

Temaer

 

Du finner også noen eksempler på undervisningsopplegg i egen faktaboks. 

Undervisningsopplegg - kursplan

Lenker til undervisningsopplegg og kursplan: 

Kursplan - UFV- 2022.jpg

Veilederforum - utdanningsvalg for voksne

Artikkel om utdanningsvalg for voksne på Veilederforum sine hjemmesider. 

Grunnleggende ferdigheter

For å kunne gjennomføre videregående skole med et tilfredsstillende resultat trenger mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet mer trening i grunnleggende ferdigheter. Vi kobler de ulike temaene ovenfor opp mot lesing, skriving, lytting, muntlig fremstilling og digitale ferdigheter.

Å lære et nytt språk tar tid, og det er høye krav som møter deltakerne på videregående nivå. Det er derfor viktig at deltakere som har mål om å ta en videregående opplæring etter endt introduksjonsprogram får tid til å utvikle sine ferdigheter i norsk. Det får de mulighet til i dette kurset, i kombinasjon med ulike temaer innenfor karrierelæring.

 

Utdanningsvalg - infofilm