Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

Driftsstyret kan uttale seg om skolens styringsdokumenter og har et overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som er viktige på skolen, med unntak av ansettelser og personalsaker. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Driftsstyret har møter ca 6-8 ganger i året.
 
Driftsstyrets oppgaver er i hovedsak:
  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Referater fra driftsstyremøtene er offentlige dokumenter. Ta kontakt med  rektor for å få tilgang til dokumentene.  Det er mulig å ta kontakt med driftsstyrets medlemmer dersom man har saker en mener bør behandles i driftsstyret.

Driftsstyret ved Oslo VO Helsfyr

Driftsstyret skoleåret 2023-24: 

  • Oppdateres august 2023

Det er mulig å ta kontakt med driftsstyrets medlemmer dersom man har saker en mener bør behandles i driftsstyret.