Hovedseksjon

Min start

"Min start" er et karriereundervisningskonsept som bygger på «Klart jeg kan»- kursstrukturen, utviklet av Kjetil Ramberg i 2003.

På kurset får deltakerne snakke, reflektere og øve seg gjennom moduler som bidrar til økt bevissthet rundt egen kompetanse og egne ressurser. Som en videreutvikling av konseptet er det utviklet digitale ressurser i samarbeid med OsloMet og NAFO.

Ved å delta i "Min start" vil deltakerne komme inn i en prosess der de blir bevisst sine muligheter i et nytt samfunn, sett i lys av hvilke ressurser og ønsker de har med seg. Slik kan de bedre kunne vurdere ulike muligheter og ta valg for egen framtid. 

Positivt menneskesyn 

Karrierkurset er blant annet fundert på et positivt menneskesyn og løsningsfokusert tilnærming (LØFT). I dette ligger en overbevisning om at alle mennesker har noe å bidra med, og at alle har en karriere.  Hvis vi snakker om det positive hvert enkelt menneske har med seg, får vi også mer av nettopp dette. 

Modulene i kurset 

Modulene i kurset omhandler temaer som valg og endring, selvtillit og selvfølelse, identitet og roller, og yrke og utdanning. Et mål er at deltakerne gjennomfører kurset på et tidlig tidspunkt i introduksjonsprogrammet. Det handler ikke bare om hvor mye skolegang deltakerne har fra hjemlandet, men også om hvordan alle har med seg ressurser som er nyttige i arbeidslivet. Deltakerne må bare få tak på hva disse ressursene er, og hvordan de kan brukes og utvikles.  

Formålet er at kurset skal gi deltakerne et godt utgangspunkt så tidlig som mulig, for å ta gode valg for seg selv og sin deltakelse i norsk arbeidsliv. Deltakerne skal sitte igjen med bedre kompetanse og bevissthet om seg selv når det gjelder arbeid og kvalifisering og bli bedre i stand til å lage en plan for sin framtid i Norge ut i livet. De lager også en ressurs-CV som beskriver deres ressurser og egenskaper,  ikke bare det som er betinget av tidligere arbeidserfaring. 

Fra våren 2023 blir "Min start" innlemmet i kurset i livsmestring, som er en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for nyankomne. 

 

"Min start" hjelper deltakere i introduksjonsprogrammet"

Artikkel i veilederforum om "Min start" (tidligere "Klart jeg kan"):

Mer helhet i veiledningen med Klart jeg kan.