Hovedseksjon

Strategisk plan

Oslo VO Helsfyr sitt overordnede mål er at deltakere fullfører og består opplæringsløp raskt, slik at de kan delta i ordinær utdanning, arbeids- og samfunnsliv. For å bidra til sysselsetting, inkludering og sosial utjevning, må undervisningen ha høy kvalitet. Metodene vi bruker er forskningsbaserte, deltakerne skal inkluderes og engasjeres i godt læringsarbeid. 

Oslo VO Helsfyr deltar aktivt i delprogram sysselsetting i områdesatsingen. Vi har prosjekteierskap til flere prosjekter og er med i andre. Særlig vil vi nevne «min start», «skills», «dypdykk i SITS», «morsmålsprosjektet» og «samarbeidsmodell Oslo – fagopplæring for voksne». Vi søker aktivt samarbeid med NAV og andre viktige aktører for å nå våre overordnede mål. Vi deltar i de statlige modulforsøkene, både FVO (modulbasert forberedende voksenopplæring) og kombinasjonsforsøket. 

For 2022 har vi valgt å satse ekstra på felles forståelse og implementering av LK20 - overordnet del og skriving i alle fag. Vi er opptatte av grunnleggende ferdigheter, språk og fag integrert, samt at deltakere er aktive i eget læringsarbeid. Karriereundervisning og karriereveiledning er viktig for at deltakere skal kunne ta gode og reflekterte valg for framtiden. Vi har en god samhandlings- og delingskultur i profesjonsfellesskapet som vi er opptatte av å videreføre og styrke.

Årets plan har vært til avstemming i personalet, 94 ansatte har aktivt godkjent årets plan. Vi kan derfor med overbevisning si at planen er godt forankret og at alle ansatte er sikret mulighet til å utvikle seg i profesjonsfellesskapet sitt og bidra til deltakernes læring og skolens samfunnsoppdrag. Risikovurderingen vi har gjort er knyttet til at profesjonsfelleskapene våre må ha gode rammer og ressurser, at profesjons- fellesskapet kan beskrive og utvikle det gode læringsarbeidet på Oslo VO Helsfyr. Vi har særlig vektlagt deltakerens læringsmiljø, livsmestring og arbeidsfokus. Videre skal avdelingsvise handlingsplaner være levende arbeidsdokumenter i alle team og avdelinger.

På Oslo VO Helsfyr ser vi verdien av å ha moderne teknologi i form av Smartboards og språkverkstedet Leap Learning, samt at deltakere har tilgang på PC og/eller IPad i opplæringen. Læringssenteret vårt er også innholdsrikt og godt bemannet.

 

Velkommen til Oslo VO Helsfyr – en profesjonell, inkluderende og engasjerende skole!