Hovedseksjon

Undervisning til deltakere i introduksjonsprogrammet

Elevene har 20 timer norskundervisning i uka, i tillegg til 10 timer med temabasert norskundervisning. Etter ca. 6–8 måneder fortsetter de på kurs som kombinerer norsk med språkpraksis.

Mer informasjon om disse kursene finner dere under lenkene Intro med språkpraksis og norsk med arbeidspraksis i menyen over.

Om introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er en ordning for nyankomne innvandrere. I loven heter det at man skal "styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet".

Gode norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet er nøkkelen til å komme i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet er viktig både for samfunnet og den enkelte. Arbeid gir økonomisk selvstendighet og er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Hovedformålet med ordningen er derfor å legge til rette for at deltakerne i introduksjonsprogrammet får opplæring i norsk og samfunnsfag, samt praksis fra yrkeslivet, slik at de kommer seg raskt ut i jobb eller utdanning. Programmet varer vanligvis i to år og skal inneholde aktiviteter som tilsvarer en full arbeidsuke. Det er kommunene som avgjør hvem som har rett og plikt til et slikt program; de kan tilby programmet til nyankomne utlendinger med oppholds- eller arbeidstillatelse mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende ferdigheter.

Kombiløp 2019

Kombilløp - 2019