Hovedseksjon

Undervisning til deltakere i introduksjonsprogrammet

Norskopplæring - samtale

Norskkurs tilpasset ntroduksjonsprogrammet

Deltakerne på introduksjonskurs har 20 timer norskundervisning i uka, i tillegg til 10 timer med temabasert norskundervisning. Etter ca. 6–8 måneder fortsetter de på kurs som kombinerer norskopplæring med språkpraksis

 

Om introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er en ordning for nyankomne innvandrere. I loven heter det at man skal "styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet".

Gode norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet er nøkkelen til å komme i arbeid. Deltakelse i arbeidslivet er viktig både for samfunnet og den enkelte. Arbeid gir økonomisk selvstendighet og er det viktigste virkemiddelet for å motvirke fattigdom og oppnå likestilling mellom kvinner og menn.

Hovedformålet med ordningen er derfor å legge til rette for at deltakerne i introduksjonsprogrammet får opplæring i norsk og samfunnsfag, samt praksis fra yrkeslivet, slik at de kommer seg raskt ut i jobb eller utdanning. Programmet varer vanligvis i to år og skal inneholde aktiviteter som tilsvarer en full arbeidsuke. Det er kommunene som avgjør hvem som har rett og plikt til et slikt program; de kan tilby programmet til nyankomne utlendinger med oppholds- eller arbeidstillatelse mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende ferdigheter.