Hovedseksjon

Prosjekter

Disse pågående prosjektene er finansiert av Delprogram sysselsetting:

Dypere dykk i SITS  

Prosjektet skal analysere elevdata i SITS, som er Oslo VOs dataprogram for deltakerregistrering. Utvalget består av deltakere uten grunnskole fra hjemlandet. Målet med analysene er å finne fellesfaktorer som kan forklare hvorfor såpass mange deltakere ikke kommer videre til utdanning og jobb.

Prosjektperioden er fra november 2022 til juli 2023.

Bakgrunnen er behovet for å utvikle bedre opplæring for en gruppe elever som til nå i liten grad har oppnådd formell kompetanse eller varig tilknytning til arbeidslivet etter endt norskopplæring.

VO har systemer for vurderinger av elevenes skolefaglige progresjon og resultater og kan analysere disse, men har behov for å analysere dataene i en større kontekst. Resultatene fra prosjektet vil gi oss mer kunnskap om deltakergruppen. Denne kunnskapen tar vi med oss inn i samarbeidet med NAV. 

 

Morsmålsbasert norskopplæring

er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo VO Skullerud, Oslo VO Rosenhof og Oslo VO Helsfyr.   

Prosjektperioden varer fra februar 2022 til juli 2023. Oslo VO Helsfyr er prosjekteier med Helene Aarem som prosjektleder.

I dette prosjektet utprøves og piloteres ulike modeller for morsmålsstøttet opplæring og veiledning.​ Målgruppe er deltakere med lite skolebakgrunn og lavt språknivå, og som er langt unna fast arbeid. ​ Morsmålsopplæringen skal sørge for at deltakeren forstår hvorfor og hvordan man skal lære og øve for å bli god i språket eller faget. 

Prosjektleveranse i juli 2023 skal være ferdige modeller for morsmålsbasert norskopplæring​ og en rapport om erfaringer med bruk av Leap Learning i morsmålsstøttet opplæring.

Pilotene jobber med ulike metoder:

  • Morsmålslærere gir gruppeundervisning parallelt på norsk og arabisk/somali 
  • Språkhjelper-tilbud 
  • Leap Learning-verktøyet i norsk og de respektive språkene blir brukt aktivt i undervisningen 
  • Morsmålsstøtte til deltakere på møter mellom hjelpeapparatet (Nav) og voksenopplæringa

Kontaktperson Oslo Vo Helsfyr: Helene Aarem 

 

Delprogram sysselsetting

 

KoS - veien til fagbrev

Delprogram sysselsetting jobber for å nå målet om at flere innvandrere skal få seg ordinært arbeid og at flere oppnår en varig tilknytning til arbeidslivet. Oslo voksenopplæring Helsfyr deltar i dette samarbeidsprosjektet.  Les mer om modellen og samarbeidet på på siden til Delprogram sysselsetting.