Hovedseksjon

Mer om nivåene

Alfamodul

Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere (VOX 2012) beskriver nivået slik:

"Opplæringen i alfabetiseringsmodulen har som mål at deltakerne skal kunne forstå og samtale enkelt på norsk, og tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Deltakerne skal utvikle ulike strategier for avkoding av skrift og for språklæring."

 

Å være på et nivå som følger alfabetiseringsmodulen betyr at du har lite kjennskap til skriftspråket og hvordan man bruker skrift for å lære. Du har få strategier inn i egen læring og trenger også å utvikle ulike strategier for skriftavkoding på det latinske alfabetet. Alfabetiseringsmodulen gir kjennskap til ulike teksttyper, og ulike avkodingsstrategier. 

Nivå A1-A2

Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere (VOX 2012) beskriver et A1-nivå slik:

"På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe."

 

Å være på et A1-nivå betyr at du kan lese og forstå kjente ord og svært enkle setninger som for eksempel beskjeder og enkle skjema. I daglig tale klarer du å forstå så lenge det snakkes langsomt og tydelig om kjente og nære tema. Du kan stille og svare på enkle spørsmål knyttet til egen person. Hvor lang tid du bruker på å nå A1 er avhengig av spor/progresjon og om du studerer på dag- eller kveldstid

 

Å være på et A2-nivå betyr at du kan lese, forstå og gjengi enkel skriftlig informasjon knyttet til privatliv eller jobb.  Du kan svare og stille spørsmål og holde enkle samtaler dersom den du snakker med snakker sakte og om kjente tema.

Hvor lang tid du bruker på å nå A2 er avhengig av spor/progresjon og om du studerer på dag- eller kveldstid. 

Nivå B1

Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere (VOX 2012) beskriver et B1-nivå slik:

"På dette nivået kan deltakeren forstå klare og enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og kan uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Deltakeren kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig"

Å være på et B1-nivå i norsk innebærer at du kan presentere emner muntlig og skriftlig, gjenfortelle med godt ordforråd hva tekster handler om, beskrive og begrunne. Du kan skrive lengre tekster der du uttrykker meninger og begrunner disse. Du skal kunne bruke digitale verktøy til å skrive CV, søknader og fylle ut relevante elektroniske skjemaer. Du kan være aktiv i og ha sammenhengende samtaler om emner fra arbeid, skole, hjem og fritid. 

Nivå B2

Deltakere med rett og plikt til norskopplæring kan fortsette sin opplæring fram mot nivå B2 innenfor rammen av de pliktfestede 600 timene. Opplæring over B1 som skjer utenfor de 600 timene må betales av deltakeren selv.

Læreplan i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere (VOX 2012) beskriver B2-nivå slik:

"På dette nivået kan deltakeren forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Deltakeren kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og kan delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene."

Å være på et B2-nivå i norsk innebærer at du har et godt ordforråd knyttet til eget dagligliv, i tillegg til eget fagområde. Du kan holde foredrag om emner knyttet til eget dagligliv, men også om politikk, miljø og medier. Du kan gi instruksjoner og beskjeder, og forstår noen norske dialekter. Du skal kunne vurdere tekster kritisk og kan bruke ulike læringsstrategier etter behov. Du kan skrive tekster i ulike sjangre, som referater, sammendrag og argumenterende tekster. 

Bergenstest/C-nivå

Det europeiske rammeverket for språk: Læring, undervisning og vurdering, beskriver C1-nivå slik:

 " Kan forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Kan uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at en leter etter uttrykksmåter. Kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at en mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører."

Å være på et C1-nivå i norsk innebærer at du kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Du har et godt ordforråd og varierer språket ut fra hvilket formål du har med tekster og samtaler. Du mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Du har mange og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap. 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap

All våre kurs henter tema, domener og mål fra "Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Læreplanen er en forskrift til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Vil du lese mer om dette kan du bruke lenkene under.

 

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap

Lov om introduksjonsordning