Får opplæring blant de beste kokkene i byen

Signering - Gamle Raadhus

Bassel og Mind signerte sist onsdag sine lærekontrakter med restaurant Gamle Raadhus og restaurant Vaaghals under nærvær av byråd Tone Tellevik Dahl og alle viktige samarbeidspartnere i Oslo VO Helsfyrs spesialtilpassede modell for videregående opplæring mot fagbrev som kokk.

Bassel kom til Norge for 9 måneder siden. Han er deltager i introduksjonsprogrammet, et toårig program med norskopplæring, språk- og arbeidspraksis. Det er unikt at han kan gjennomføre et yrkesfaglig utdanningsløp allerede mens han er deltager i introduksjonsprogrammet. Dette er mulig fordi modellen er tilpasset voksne deltagere som ikke har tilstrekkelige språkkunnskaper for å kunne være med i et ordinært yrkesfaglig løp.

Mind kom til Norge for 2,5 år siden. Hun ønsker seg en utdanning slik at hun kan få fast jobb. Med hardt arbeid vil de begge være ettertraktede fagarbeidere om fire år. Da kan de få spennende faste jobber som kokker! Dette er en bransje med gode framtisdutsiketer sier Hilde Veum i NHO reiseliv. Bare i 2016 var veksten på 20%. Bransjen skriker etter faglært arbeidskraft. 

Tilbudet på Oslo VO Helsfyr er et unikt samarbeidsprosjekt mellom mange ulike aktører: Oslo VO Helsfyr, Etterstad videregående skole, Utdanningsetaten, NAV, NHO reiseliv og de mange ulike lærestedene, hvor nå også restaurant gamle Raadhus og Vaaghals er med. I Osloskolen vet vi veldig mye om læring og språklige forutsetninger for læring. I dette prosjektet har vi kombinert det beste av alle tilbud vi kjenner til, både teoretisk og praktisk, sier rektor ved Oslo VO Helsfyr Torunn Thomassen.

Med kommunal og statlig støtte har vi utviklet en modell der teori og praksis integreres med språkopplæring. Metodisk støtte har vi hentet fra språkforskningen: CLIL – content and language integrated learning. Deltagerne får språk og læringsstøtte av egen norsklærer fra Oslo VO Helsfyr. Norskstøttelærer bidrar gjennom å trene deltagerne i språklige ferdigheter som er nødvendig for å forstå, lære og anvende faglig teori i felles- og programfag. De samarbeider med erfarne felles- og programfagslærere. Sammen legger de til rette for å erverve seg god fagkompetanse. Norsklærerne samarbeider også med veileder på lærestedet, slik at deltagerne jobber praktisk med de samme fagene de skal erverve seg teori innenfor. Praksisfeltet belyser teorien.

Rektor på Oslo VO Helsfyr, Torunn Thomassen, takket lærestedene og understreket betydningen av det gode samarbeidet – hvor godt samarbeid med lærestedene er en av bærebjelkene i prosjektet. Integrert teori og praksis og integrert språk og læringsstøtte etter Oslo VO Helsfyrs CLIL-modell gir resultater – svært gode læringsresultater. Gode resultater kommer ikke av seg selv. Det krever samarbeid mellom alle involverte parter i prosjektet – ikke bare mellom skolene Oslo VO Helsfyr og Etterstad videregående skole, men også med lærestedene, NHO reiseliv, NAV, avdeling for fagopplæring, lærlingekompaniet mm. Og ikke minst krever det stor innsats fra lærlingene selv. Gode læringsresultater krever hardt arbeid og stor egeninnsats. Ingen som ikke har forsøkt det selv vet hva det krever å lære fag på et fremmedspråk. Det som for andre er automatisert av språklige forutsetninger for læring, må læres ord for ord, begrep for begrep, setning for setning. CLIL-modellen forsøker å automatisere språklæringen mest mulig for å kunne vektlegge innholdslæringen. Resultatet er deltagere med gode læringsstrategier.

Rektor takket også for at vi fikk lage en høytidelig markering rundt denne lærekontraktsigneringen, og særlig at byråd Tone Tellevik Dahl ville være med å markere begivenheten. For Oslo VO Helsfyr er det et mål at dette tilbudet blir en fast bestanddel av vårt tilbud, slik at vi hele tiden kan videreutvikle et godt tilbud som til nå har gitt veldig gode læringsresultater.

Byråd Tone Tellevik Dahl understreket også betydningen av gode læresteder, samarbeid lærested skole, samarbeid med NAV og med bransjeorganisasjoner. Hun var imponert over lærlingenes innsats så langt og ønsket dem lykke til i arbeidet mot fagbrevet.

Også alle de andre samarbeidspartnerne gratulerte lærlingene og ønsket dem lykke til med opplæringen. 

 

Les også om samarbeidet på NHO Reiseliv sine sider. 

 

Foto: Håkon Høye

Mind signerer lærekontrakt på Gamle Raadhus

Kontrakten signeres

Bassels oppskrift

Vårt Land hadde signeringen på Gamle Raadhus som sin førstesidesak torsdag 4. mai. Klikk på bildet under for å gå til Vårt Land sin side og les hele artikkelen. 

 

Artikkel i Vårt Land 04052017

Lærekontrakten er signert

Bassel og Mind signerte lærekontrakt

Bassel signerer kontrakten med Jørn Lie på Gamle Raadhus

Bassel signerer lærekontrakten

Byråd Tone Tellevik Dahl deltok på signeringen

Byråd Tone Tellevik Dahl deltok signeringen